Publikacje

Józef Okolski


"Prawo Handlowe"
III wydanie
Wydawnictwo LEX

Dariusz Okolski


"Prawo budowlane i nieruchomości"
Komentarz II wydanie
Wydawnictwo CH BECK

"Umowa o roboty budowlane"
8. wydanie
Wydawnictwo CH BECK

Sonia Strzelecka

Problematyka legitymacji akcjonariusza współmałżonka w świetle podziału majątku wspólnego a zdatność arbitrażowa, [współaut. J. Okolski], PPH 2016, nr 1
Zdatność arbitrażowa w sporach na tle podziału majątku wspólnego małżonków w postaci akcji [współaut. J. Okolski] (w:) Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, red. J. Poczobut, A. Wiśniewski, Warszawa 2016
Prawo wynajmującego do jednostronnego podwyższenia czynszu a klauzula waloryzacyjna w umowie najmu na czas oznaczony [współaut. D. Okolski], Nieruchomości 6/2016
Zarzut nadużycia prawa podmiotowego w świetle sporu o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [współaut. J. Okolski] (w:) Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. E. Rott-Pietrzyk, M. Jagielska, M. Szpunar, Warszawa 2017
Nie można przerzucać na jedną stronę umowy skutków nagłych zmian [współaut. J. Okolski], Rzeczpospolita 13.04.2018 r.